StayInPlay Általános Szerződési Feltételei

(hatályos: 2020. július 25. napjától visszavonásig)
HU / EN

Mandango Kft. (Mandango)

Székhely: 1192 Budapest, Hungária út 6. fszt. 4
Statisztikai számjel: 12705771-7312-113-01
Adószám: 12705771-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-699437

Kapcsolat:

E-mail cím: connect@stayinplay.hu
Weboldal: https://stayinplay.hu
1. Bevezető rendelkezések
2. Fogalmak
3. Az ÁSZF hatálya
4. A "StayInPlay” Applikáció igénybevétele
5. Panaszkezelés
6. Egyéb rendelkezések

1. Bevezető rendelkezések

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény (a továbbiakban: Ptk) Hatodik könyv XV. Fejezet 6:77. §-ban hivatkozott általános szerződési feltételnek tekintendő, és akként kezelendő. Jelen ÁSZF valamennyi, a ,,StayInPlay” mobil applikáció igénybevételére irányuló szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi. A StayInPlay applikáció használatával Ön (a Felhasználó) elfogadja a jelen Általános Szerződéses Feltételeket. A szerződés érvényesen nem jöhet létre az ÁSZF kifejezett elfogadása nélkül.
1.2. Kérjük, mielőtt használná az applikációt olvassa el figyelmesen a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. Jelen Szerződés tartalmazza a ,,StayInPlay” applikáció (továbbiakban: ’APP’) használatához, valamint az APP keretében igénybevehető szolgáltatásokhoz (továbbiakban együtt: Szolgáltatás) előírt, jogilag kötelező feltételeket. A Szolgáltatás bármely módon történő használatával, ideértve, de nem kizárólag a ,,Gyerünk” gomb lenyomásával történő elindításával, használatával, Ön jelzi, hogy elolvasta, megértette és hozzájárult a jelen Szerződésben foglalt feltételekhez. Amennyiben Ön nem kívánja betartani a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, kérjük, ne használja az APP-ot vagy a Szolgáltatást, illetőleg ne próbálja meg az APP-ot használni.
1.3. A Szolgáltatás nyújtása annak a függvénye, hogy a Felhasználó a jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja.
1.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et belátása szerint egyoldalúan módosítsa, vagy lecserélje azzal, hogy az aktuális rendelkezéseket a Weboldalon közzéteszi.

2. Fogalmak

Felhasználó: Azon okoseszköz/mobileszköz (továbbiakban együtt: mobileszköz) birtokosa, használója, amelyre az APP letöltésre került, aki magára nézve kötelezőnek fogadta el a jelen ÁSZF-et.
Mobil Applikáció vagy APP vagy StayInPlay Applikáció: Mobileszközre kifejlesztett, mobileszközön működő applikáció (IT megoldás), amelyen keresztül a Felhasználó igénybe veheti a Szolgáltatást.
Mobileszköz: Mobil adatforgalomra és mobilkommunikációra képes, műszaki készülék, így különösen, de nem kizárólag okostelefon, tablet, okosóra…stb.
Szolgáltatás: Mobil Applikációban megjelölt, illetve Szolgáltató által meghatározott helyszíneken StayInPlay Applikációval játszható kincskereső, kalandjáték szolgáltatás.
Mobilapplikációban megjelölt helyszín: Olyan intézmény, műemlék épület, nyilvános tér, ahol a Szolgáltatás igénybevehető a Mobil Applikáción keresztül.
Szolgáltató: a Mandango Kft., aki a Mobil Applikáción keresztül elérhető Szolgáltatást nyújtja.
Helyszínt Szolgáltató: A Szolgáltatóval szerződő (köz)intézmény, intézmény fenntartó stb., aki a kalandjáték szolgáltatás helyszínével rendelkezhet.
Szolgáltató Szerződéses Partnere: Adott helyszínen eshetőlegesen a kalandjátékba valamilyen módon részt vevő, bevont harmadik fél.
Weboldal: jelenti a www.stayinplay.hu weboldalt.

3. Az ÁSZF hatálya

3.1. Az ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, az APP-ot igénybe vevő Felhasználóra. A Szolgáltató a Helyszínt szolgáltató, és a Szolgáltató Szerződéses Partnere közötti jogviszony feltételeit külön szerződések tartalmazzák.
3.2. Az ÁSZF a fenti cím alatt jelzett naptól kezdődően visszavonásig hatályos.
3.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a StayInPlay Applikáció nyújtásának módján és körülményein változtasson az ÁSZF módosítására vonatkozó rendelkezések megtartása mellett, illetve, hogy a StayInPlay Applikációt beszüntesse.
3.4. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy utóbb azzá válna, az nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvényességét.
3.5. Az ÁSZF Módosítása esetén a Szolgáltató a módosítás tényét a változásokat, módosítás hatályba lépésének dátumát és az ÁSZF ezt követően hatályos új szövegét a hatálybalépést legalább 15 (tizenöt) naptári nappal megelőzően a Weboldalon közzéteszi és azt a Felhasználók részére az APP-ban közvetlenül elérhetővé és olvashatóvá teszi. Az ÁSZF módosításáról a Felhasználó az APP használata során, illetve a módosítást követő legközelebbi felhasználáskor felugró ablakban (pop-up) kap értesítést.
3.6. Ha az ÁSZF módosítás hatálybalépését követően a Felhasználó tovább használja a Szolgáltatást, ezáltal a módosított feltételek szerinti tartalommal kifejezetten elfogadja az új ÁSZF-et.

4. A StayInPlay Applikáció igénybevétele

4.1. Az APP használata

4.1.1. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az APP használata során fordítson kiemelt figyelmet saját és mások testi épségére az esetleges balesetek, sérülések elkerülése végett. Amennyiben az APP-ot kiskorú gyermek használja, kérjük, hogy a használat során felügyelője, törvényes képviselője, illetve gondozója fordítson kiemelt figyelmet a kiskorú gyermek tevékenységére.
4.1.2. A Felhasználó ingyenesen töltheti le az APP-ot a készülékének operációs rendszeréhez alapértelmezetten hozzárendelt Alkalmazás-áruházból. Az alkalmazás-áruház működéséért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.
4.1.3. Az APP-ot minden Felhasználó a kizárólag a saját felelőségére használhatja, és semmiféle követelésük nem származik abból, ha bármilyen okból, ideértve a Szolgáltatónak felróható okból nem tudják a StayInPlay-t a meghirdetetett módon igénybe venni.
4.1.4. Az APP használatához folyamatos internet hozzáférés szükséges. A mobilszolgáltatók érdekkörében felmerült hálózati, adatforgalmi stb. problémák vonatkozásában a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.
4.1.5. Az APP használatához a mobilkészülék helymeghatározás funkciójának folyamatosan működése szükséges. Helyadatok nem kerülnek rögzítésre, illetve tárolásra a Szolgáltató részéről. A helyadatok csupán a Szolgáltatás (kalandjáték) megkezdéséhez, illetve megfelelő működéséhez szükséges.
4.1.6. Az APP használatára vonatkozó korhatárok:
- Az APP használata 6 (hat) év alatti személyek számára nem ajánlott;
- Az APP-ot 6 (hat) illetve 12 (tizenkettő) éves személyek kizárólag nagykorú (szülő/gondviselő) engedélyével, és nagykorú (szülő/gondviselő) személy folyamatos felügyelete mellett használhatja;
- Az APP-ot 12 (tizenkettő) éves kor felett kizárólag nagykorú engedélyével, és felnőtt folyamatos felügyelete mellett használhatja, saját készülékén is.
4.1.7. A Szolgáltatás igénybevételének megkezdéséhez, illetve fennakadás nélküli használatához a Szolgáltató által a Helyszínt szolgáltató engedélyével közterületre, illetve szélesebb látógató közönség által látogatott (magán)területre kihelyezett QR kódok szükségesek. Ezek pontos lokációja az APP-ban, az APP által alkalmazott térkép segítségével kereshető. A QR kódok esetleges megrongálódásáért, eltűnéséért, beolvashatatlanságáért a Szolgáltató nem vállalja a felelősséget, miképpen a Felhasználó eszközének QR kód leolvasójának esetleges hibájáért, meghibásodásáért sem vállal felelősséget.
4.1.8. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Helyszínt szolgáltató érdekkörében felmerült esetleges APP használatát megnehezítő, illetve ellehetetlenítő akadályokért, különösen, de nem kizárólag a Helyszínt szolgáltató nyitvatartási ideje, árszabása, elérhetősége, kapacitásai, egyéb programjai stb., illetve mindezek megváltozásáért.
4.1.9. A Szolgáltatás (a játék jellegnél fogva) meghatározott helyszíneken elérhető, igénybevehető. Ezek a helyszínek lehetnek: közterület, köz/magánintézmény, magánterület stb. Adott helyszínen a Helyszín szolgáltató által meghatározott viselkedési szabályok, házirend, előírások stb. Felhasználó általi megszegéséből eredő következményekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
4.1.10. Szolgáltató kizárja mindennemű felelősségét harmadik személyek, ideértve a Szolgáltató szerződéses Partnerei, illetve a Helyszín szolgáltató által nyújtott bármilyen szolgáltatásért.
4.1.11. Az APP használata során Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályokat, így különösen a KRESZ szabályait is a Felhasználó köteles betartani az APP használata során. Az APP használata során esetlegesen megszeget jogszabályokért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.
4.1.12. Az APP használata során a Felhasználó Mobileszközében a Felhasználó által nem rendeltetésszerű használat eredményeképpen bekövetkező esetleges bármilyen kárért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.
4.1.13. Az APP használata során a Felhasználó köteles az általában elvárható körültekintéssel eljárni. Az APP használata során keletkezett bármilyen vagyoni, nem vagyoni kárért, különösen, de nem kizárólag bármely személy személyi sérüléséért, illetve annak következményeiért nem tehető felelőssé.
4.1.14. A Szolgáltató által a Szolgáltatás részeként kihelyezett (játék)eszközöket különösen, de nem kizárólag digitális ládákat, QR kódokat ábrázoló rozsdamentes acéllemezeket stb. a Felhasználó a rendeltetésüknek megfelelően köteles használni. A nem rendeltetésszerű használatáért, illetve a nem rendeltetésszerű használatának eredményeként keletkező vagyoni és nem vagyoni károkért, személyi sérülésekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató által kihelyezett eszközök megrongálásáért, meghibásodásáért a kárt okozó személytől, illetve a felügyeletet gyakorló nagykorútól kártérítést követelhet.
4.1.15. A Weboldalon és az APP-ban más weboldalakra mutató hivatkozások (linkek) szerepelhetnek. A Szolgáltató (tulajdonos) kizár mindennemű felelősséget ezen weboldalak tartalmáért és azok tulajdonosainak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért.
4.1.16. A StayInPLay Applikáció és a Weboldal nem tartalmaz, és nem népszerűsít semmilyen felnőtt tartalmat (pl. alkohol, dohánytermék, ellenőrzött szerek, szerencsejáték stb.). Az APP (alkalmazás) nem tartalmaz erőszakot, vérengzést, szexuális, párkapcsolati tartalmat és egyéb sokkoló tartalmat.

4.2. A Szolgáltatás igénybevételének egyéb feltételei

4.2.1. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását időlegesen, a szükséges karbantartási és frissítési munkák elvégzése idejére megszakítani.
4.2.2. Tilos az APP visszafejtéssel, vissza-modellezéssel (reverse engineering) vagy egyéb módon történő információs technológiai manipulációja, illetve lemásolása. E tilalom megsértése szerződésszegésnek minősül, és a belőle eredő minden kár megtérítésének kötelezettsége az érintett Felhasználót terheli.
4.2.3. Az APP arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a tartalom (a továbbiakban: Tartalom) egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alá esik. A szerzői jog jogosultja a Mandango Kft., ezért kizárólag a Mandango Kft. jogosult minden egyes szerzői jogi felhasználás mások számára történő engedélyezésére. A Mandango Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos az APP egészét vagy részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, terjeszteni, kivéve, ha a Mandango Kft. egyértelműen és kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ilyen felhasználások bármelyikét megengedi. Úgyszintén tilos a Tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag vagy mű készítése, átdolgozása, ideértve különösen a betűtípusok, ikonok, gombok, linkek, háttérképek, képernyővédők, szöveg, kép, grafika, logo, képeslapok, fotó, hang- és videóanyagok készítését, engedély nélküli hozzáférhetővé tételét, terjesztését, forgalmazását és árusítását.
4.2.4. Az APP és az alapjául szolgáló szoftvertermék a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és egyéb, a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályi rendelkezések védelme alatt áll. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az applikáció letöltésével korlátozott és nem kizárólagos, nem átruházható felhasználási jogot szerez, tulajdonjogot nem. Az APP-hoz és a szoftvertermékhez fűződő minden jog – így különösen, de nem kizárólagosan a változtatás, aktualizálás, frissítés, terjesztés, többszörözés, dokumentálás, átdolgozás, továbbfelhasználás engedélyezése, publikálás joga és egyéb lehetséges jogok – a Szolgáltató tulajdona. Az APP szerkezete, felépítése és kódja a Szolgáltató szakmai és üzleti titkának, bizalmas információjának minősül. Az APP kizárólag az ÁSZF feltételei alapján használható.
4.2.5. A Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználó a mobiltelefonjára az APP-ot ingyenesen letöltse és így a fentiek szerint egyszeri, korlátozott, nem kizárólagos felhasználási jogot szerezzen az APP-ra. Bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz, illetve hasznosításhoz a Mandango Kft. előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. A Felhasználónak tiszteletben kell tartania a Tartalomhoz kapcsolódó összes szerzői és más jogot. A Felhasználónak figyelembe kell vennie a szerzői jog megsértésének polgári jogi (a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény XIII. fejezet) és büntetőjogi (Btk. XXXVII. fejezet) következményeit.
4.2.6. Amennyiben a Szolgáltató az APP frissítését teszi letölthetővé, úgy a frissített APP felváltja és/vagy kiegészíti azt a terméket, amely a frissítés alapjául szolgált. Az eredményül kapott frissített APP-ot Felhasználó csak a jelen ÁSZF előírásainak megfelelően használhatja.
4.2.7. Felhasználó köteles biztosítani, hogy nem használja az APP-ot olyan módon, hogy az elvonja a figyelmét és megakadályozza abban, hogy betartsa a közlekedési vagy a biztonsági szabályokat.
4.2.8. A használat feltétele, hogy a Felhasználó nem használja a Szolgáltatást jelen ÁSZF-től, illetve a jogszabályokban foglalt céltól eltérően. A Szolgáltatást a Felhasználó kizárólag személyesen, nem-kereskedelmi célból használhatja. A Felhasználó felelős a Szolgáltatás használatával kapcsolatos minden tevékenységéért.

5. Panaszkezelés

5.1. A Felhasználó panaszával írásban fordulhat a Szolgáltatóhoz a Szolgáltató e-mail címén (connect@stayinplay.hu), illetve az APP-on keresztül elérhető levelező felületen (kliensen) keresztül.
5.2. Szolgáltató a beérkezett panaszhoz egyedi azonosító számot rendel, amelyről tájékoztatja a Felhasználót a panaszra adott válaszában.
5.3. Fogyasztói jogvita esetén Felhasználó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez fordulhat. A békéltető testületek székhelyét, telefonos elérhetőségét, internetes elérhetőségét és levelezési címét megtalálja a http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu honlapon.
5.4. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Felhasználót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

6. Egyéb rendelkezések

6.1. Vis Maior
Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő Felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, járvány stb.), amelyek nem függenek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében.
6.2. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben szabályozott valamennyi kérdést – ide értve a szerződés érvényességére, valamint a szerződéses kikötések, nyilatkozatok, megállapodások és kötelezettségek kérdését is – a magyar jog szabályainak alkalmazásával kell eldönteni. A jelen szerződésben kifejezetten fel nem jogosított harmadik személy a jelen szerződéssel kikötött szolgáltatás követelésére nem jogosult.
6.3. Jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton kísérelnek meg megoldani.
6.4. A mindenkor hatályos ÁSZF-et a Weboldalról (https://stayinplay.hu) tudja letölteni és letöltés után elmenteni, amennyiben azt kívánja.