StayInPlay nyereményjáték - Játékszabályzat

1. A játék elnevezése, a játék meghatározása

A nyereményjáték elnevezése: StayInPlay Tavasz Indító nyereményjáték (továbbiakban: "Játék" vagy "Nyereményjáték")

A játék meghatározása: A Mandango Kft. (továbbiakban: "Játékszervező"), mint a ,,StayInPlay” elnevezésű játék tulajdonosa nyereményjátékot hirdet az alább ismertetett játékszabályok szerint.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. A nyereményjátékban való részvétel személyi feltételei

A Játékban minden magyarországi tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkező 18. életévét betöltött nagykorú, cselekvőképes természetes személy részt vehet. (továbbiakban: Játékos

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.  Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. 

A Játékban a Szervező, dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Nyereményjátékban részt vevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el. A Játékban való részvétel kizárólag jelen StayInPlay Nyereményjátékra vonatkozó jelen szabályzat teljes körű elfogadásával lehetséges.

Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

3. A nyereményjátékban való részvétel tárgyi feltételei

A nyereményjátékban történő részvételhez a Játékosnak Játék teljes időtartama alatt rendelkeznie kell Facebook felhasználó fiókkal (továbbiakban: ,,Facebook profil”) továbbá online hozzáféréssel. Szervező felhívja Játékosok figyelmét, hogy a Nyereményjáték egyes feladatainak teljesítéséhez szükséges, hogy letöltésre kerüljön a Játékos okostelefonjára, vagy okoseszközére a StayInPlay ingyenes mobilapplikáció.  Ami elérhető az alábbi linkeken:

Appstore: https://apps.apple.com/us/app/id1522891715
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.stayinplay.stayinplay

A Játékban részt vehet minden a 2. pontban említett természetes személy.A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő következményekért. A Játék a résztvevők számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.

3. A nyereményjátékban való részvétel tárgyi feltételei

Időtartam: 2021. 02. 26. - 2021. 06. 30. között
A Játékosnak Facebook profiljával az alábbi online tevékenységet (továbbiakban: Feladat) kell elvégeznie a Facebook platformján, amely tevékenységek teljesítéséért az alább részletezett pontszám jár a Játék során.

-
Feladat
 Pontszám
a)
A "Like" / "Tetszik" gomb megnyomásával kedveli ("lájkolja") a StayInPlay Facebook* oldalát.
 1 pont
b)
A "Like" / "Tetszik" gomb megnyomásával kedveli ("lájkolja") a StayInPlay Facebook oldal hírfolyamában közzétett a StayInPlay nyereményjátékra vonatkozó postot (továbbiakban: "Post")
 1 pont
c)
A Post "nyilvános"** bejegyzésként történő megosztása a Játékos hírfolyamán.
 5 pont
d)
A StayInPlay applikáció ’Csinálj egy szelfit’ funkcióval készített fotó („szelfi”) ’nyilvános’ közzététele a Játékos Facebook hírfolyamán, #StayInPlayNyereményjáték taggal ellátva.
20 pont

*https://www.facebook.com/stayinplayapp/?view_public_for=108823467535725
**Bejegyzés írása során a Játékos a célközönség módosításával ’nyilvános’ opciót választja.

A táblázatban részletezett feladatok többször is elvégezhetőek, de az elérhető maximális pontszám 27. A Szervező a pontszámokat a sorsolás pillanatában ellenőrzi. Az így szerzett pontok kerülnek összesítésre a Szervező által objektív módon. Több megszerzett pont esetén a Játékos gépi sorsoló programmal történő kisorsolásának valószínűsége nagyobb, ugyanis a gépi sorsoló programban a Játékos Facebook profilja szerinti megnevezése a pontszámaival megegyező számossággal fordulnak elő. 

5. Nyeremények

5.1. Nyeremények:

2021. évben megjelenő StayInPlay Home játékok közül a Szervező által kiválasztott 3 darab játék. Nyertesek száma: gépi sorsolóprogrammal kiválasztott 2 fő. Nyertesek sorsolásának gyakorisága: havonta a játék időtartama alatt az alább részletezett módon. Adott hónap utolsó napját követő 10 naptári napon belül, azon Játékosok közül kerül kisorsolásra 2 fő, akik legalább a 4. pont alatti táblázatban megjelölt Feladatok közül legalább a “b” vagy "d" feladatot teljesítettek.

5.2.Főnyeremény: Huawei P30 Lite

Főnyeremény sorsolása: A soroslásra 2021. 06. 30. napján 24:00 óráig kerül sor.A Főnyeremény kisorolására a Nyereményjátékban résztvevő Játékosok között kerül sor.

6. A játékra való jelentkezés módja

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából a fenti táblázatban részletezett feladatok közül a 4 pontban lévő táblázat b) pontja szerinti feladatot végrehajtja a Játék időtartama alatt.

7. Nyeremény(ek), Főnyeremények átadás

A Főnyereményt a Szervező a Nyertes számára futárszolgálattal kiküldi a nyertes Játékos által megadott magyarországi címre, melynek díját a Szervező állja. Szervezőnek nem áll módjában külföldi címre kézbesíteni a Nyereményt.

Játékszervező kizárja felelősségét arra az esetre, ha a Nyeremény a futárszolgálatnak történő átadást követően, a szállítás során megsérül, meghibásodik, elvész, megsemmisül stb. A futárszolgálat általi sikertelen kézbesítés nem a Szervező érdekkörében felmerülő körülmény, így e vonatkozásban a Szervező kizárja felelősségét.

8. A nyertesek Játékosok értesítése

A Nyertesekkel a Szervező a Facebookon keresztül veszi fel a kapcsolatot. A kapcsolatfelvételt minden esetben a Szervező kezdeményezi. A nyeremény átvételének pontos helyét, címét és egyéb részleteit a nyertes Játékossal a kapcsolatfelvétel után egyezteti a Szervező Facebook Messengeren.

9. A nyeremény átvételének feltételei

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a nyertes Játékos nem viszonozza a kapcsolat felvételt a Szervezővel a nyertessel való, Facebook Messenger üzenetben való kapcsolatfelvételtől számított 48 órán belül, és így elesik a nyereménytől. Ez esetben a Szervező újabb sorsolást tart a fent részletezett szabályok szerint.

A Főnyereményt megnyerő Játékos a Játékban történő részvételével beleegyezik, hogy a Főnyeremény átadásáról a Szervező fotó dokumentációt készítsen, amelyet további marketing céllal a későbbiekben felhasználjon, hasznosítson, ekként különösen, de nem kizárólag Facebook oldalán a saját hírfolyamában ’nyilvános’ módon közzé tegye.

A játékban részt vevők nyertességük esetén hozzájárulnak ahhoz, hogy a StayInPlay Facebookoldal a saját hírfolyamában ’nyilvános’ közzététel formájában megjelölje (’betaggelje’) Facebook profiljukat.

10. A Szervező jogai

A Szervező kizárja felelősségét a nyereményjátékban való részvétel során használt online platformok (pl. Facebook stb.), illetve Játékos és a Játékszervező által alkalmazott levelező rendszer (Facebook Messenger stb.) esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, vagyoni és nem vagyoni károkért, veszteségért. 

Szervező továbbá kizárja felelősségét különösen a Játékos és a Játékszervező által alkalmazott azonnali üzenetküldő rendszerek (Facebook Messenger) üzenetkézbesítési technikáiból, gyakorlatából fakadó hibák eredményeként keletkező károk, késedelmek vonatkozásában.

Szervező kizárja felelősségét különösen a Játék során használt online platformok által alkalmazott üzlet-, adatvédelmi szabályzatok, gyakorlatok eredményeként keletkezett vagyoni és nemvagyoni károk vonatkozásában. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt a StayInPlay Facebookoldala neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el. 

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon (StayInPlay Facebook oldalon történő közzététellel) megtenni. A résztvevők, Játékosok elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bármilyen módon történő megszegésével a Szervező számára okozott bármilyen vagyoni és nemvagyoni kárért teljes körű felelősséggel tartoznak.

A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét és a nyeremény átvételét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja. Jelen Játékszabályzat súlyos megszegésének minősül, különösen, ha a Játékos Facebook közzétételében (’postjában’) oda nem illő tartalom szerepel, ami sértheti a többi Játékos, a Szervezők, Játékkészítők személyiségét, jogait, egyéb jogos érdekeit. A Játékszabályzat ilyen jellegű megszegése a Játékból történő azonnali kizárást eredményezi.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglaltak megszegése esetén bármely Játékost kizárja. Szervező kizárja a Játékost, ha csalást, hamisítást követ el, vagy kísérel meg. Így különösen, de nem kizárólagosan olyan számítástechnikai (IT) programot használ, alkalmaz, telepít, ami képes arra, hogy a Játék menetét, eredményét, pontszámait bármilyen módon befolyásolja, megváltoztassa, egyéb módon manipulálja. Az ilyen Játékost a Szervező kizárhatja nem csak jelen nyereményjátékból, hanem az általa jövőben megszervezendő nyereményjátékokból is.

Amennyiben a Játékszabályzat valamely rendelkezése érvénytelenné, illetve hatálytalanná válik akkor ez nincs kihatással a Játékszabályzat többi, érvényben maradó, hatályos rendelkezéseire.Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék részvételi feltételeit, illetve egyéb szabályait egyoldalúan módosítsa, megváltoztassa, illetve a nyereményjátékot részben, vagy egészben felfüggessze, megszüntesse, visszavonja.

Amennyiben a Játékban résztvevők száma nem éri el az 500 főt, akkor a Szervező elállhat a főnyeremény kisorsolásától.

11. Egyéb

A játékkal kapcsolatos további információ az alábbi e-mail címen kérhető:
connect@stayinplay.hu